PRIVACY- COOKIEBELEID

Privacyverklaring

BUITENGEWOON LEEFCOMFORT (Hierna, “BL”) respecteert je privacy en al je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EY 2016/679, hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt.
In onze Privacyverklaring wordt in meer detail uiteengezet hoe wij met dergelijke gegevens omgaan. Deze privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel en de website BL

Verwerking persoonsgegevens
BL verwerkt persoonsgegevens van jou als klant doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Er worden geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens bijgehouden. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Bedrijfsgegevens
Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Adres

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
Beantwoorden van vragen die via het antwoordformulier worden ingediend
Telefonisch contact ivm opvolging offertes en/of verkoopcontracten
Facturatie van onze diensten
Administratieve opvolging

Bewaartermijn
BL zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden
BL verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met eventuele organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluit BL een verwerkingsovereenkomst (conform de regelgeving omtrent AVG) om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Onze rol
BL verwerkt gegevens van haar klanten en is voor die gegevensverwerkingen verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In sommige gevallen zal BL op zijn beurt ook persoonsgegevens gaan verwerken, verzameld en aangereikt door haar klanten in functie van een opdracht. In deze relatie is BL de verwerker van de persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat BL in opdracht en op instructie van zijn klant (= verwerkingsverantwoordelijke). Onze klanten hanteren een eigen privacy-beleid waar BL niet verantwoordelijk voor is.

Beveiliging
BL neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons data security policy.

Recht op inzage, verbetering of verwijdering
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met BL via info(@)buitengewoon-leefcomfort(.)be. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
Voor de persoonsgegevens waarbij BL niet optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, dien je contact op te nemen met de klant van BL.

Cookiebeleid

BL gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen er uitsluitend voor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren voor jouw volgend bezoek. BL vraagt je hiervoor om toestemming op het moment dat je de website van BL bezoekt. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Google Analytics
Op de website van BL wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om te meten hoe vaak en op welke wijze de website wordt bezocht. Om deze meting te verrichten zal Google bepaalde informatie, zoals jouw IP-adres, opslaan op haar servers in de Verenigde Staten. De privacyverklaring van Google kan hier worden geraadpleegd. BL heeft Google in dit kader niet toegestaan om de verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de dienstverlening aan BL.

Facebook
De inhoud van sommige pagina’s binnen de website van BL kan worden gedeeld via Facebook. Bij het delen slaat Facebook cookies op op je computer. Facebook kan in dit geval tevens persoonsgegevens van je verwerken. Om na te gaan wat Facebook met deze gegevens kan doen, kan de privacyverklaring van Facebook worden geraadpleegd. BL heeft hier geen invloed op en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over onze privacyverklaring, neem dan contact op via info(@)buitengewoon-leefcomfort(.)be. Aanvullende informatie over hoe we met persoonsgegevens omgaan kunt vinden in ons privacybeleid. Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in de te dienen bij de Privacycommissie.

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Gebruik van de website

BL werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. BL geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. BL biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van BL staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door BL niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

BL zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. BL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

E-mail
BL garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaardt BL geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan, aangezien wij hiervoor slechts een inspanningsverbintenis aangaan.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van BL.